Serveur Message Date
 05/08/2022 21:55:07
Mutualisé - HTTP1 (http://http1.yulpa.io)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80 05/08/2022 21:55:07
 05/08/2022 21:50:24
Mutualisé - HTTP1 (http://http1.yulpa.io)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80. Erreur=Pattern not found.
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80. Erreur=Pattern not found. 05/08/2022 21:50:24
 03/08/2022 23:20:04
Zimbra OSE - Roundc. (https://roundcube.yulpa.io:443)
Le Serveur 'Zimbra OSE - Roundc.' est OK: IP=https://roundcube.yulpa.io, Port=443
Le Serveur 'Zimbra OSE - Roundc.' est OK: IP=https://roundcube.yulpa.io, Port=443 03/08/2022 23:20:04
 03/08/2022 23:15:25
MySQL - 6 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80 03/08/2022 23:15:25
 03/08/2022 23:15:22
Zimbra OSE - Roundc. (https://roundcube.yulpa.io:443)
Le Serveur 'Zimbra OSE - Roundc.' est HORS SERVICE: IP=https://roundcube.yulpa.io, Port=443. Erreur=Pattern not found.
Le Serveur 'Zimbra OSE - Roundc.' est HORS SERVICE: IP=https://roundcube.yulpa.io, Port=443. Erreur=Pattern not found. 03/08/2022 23:15:22
 03/08/2022 23:10:32
MySQL - 6 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 6' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server
Le Serveur 'MySQL - 6' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server 03/08/2022 23:10:32
 02/08/2022 06:25:07
Mutualisé - HTTP1 (http://http1.yulpa.io)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80 02/08/2022 06:25:07
 02/08/2022 06:20:06
Mutualisé - HTTP1 (http://http1.yulpa.io)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80. Erreur=Pattern not found.
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80. Erreur=Pattern not found. 02/08/2022 06:20:06
 01/08/2022 11:00:11
MySQL - 6 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80 01/08/2022 11:00:11
 01/08/2022 10:55:40
MySQL - 6 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 6' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server
Le Serveur 'MySQL - 6' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server 01/08/2022 10:55:40
 28/07/2022 23:20:11
MySQL - 7 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 7' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 7' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io, Port=80 28/07/2022 23:20:11
 28/07/2022 23:15:18
MySQL - 7 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 7' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server
Le Serveur 'MySQL - 7' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server 28/07/2022 23:15:18
 27/07/2022 16:45:07
Mutualisé - HTTPS (https://http1.yulpa.io:443)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTPS' est OK: IP=https://http1.yulpa.io, Port=443
Le Serveur 'Mutualisé - HTTPS' est OK: IP=https://http1.yulpa.io, Port=443 27/07/2022 16:45:07
 27/07/2022 16:40:27
Mutualisé - HTTPS (https://http1.yulpa.io:443)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTPS' est HORS SERVICE: IP=https://http1.yulpa.io, Port=443. Erreur=Pattern not found.
Le Serveur 'Mutualisé - HTTPS' est HORS SERVICE: IP=https://http1.yulpa.io, Port=443. Erreur=Pattern not found. 27/07/2022 16:40:27
 24/07/2022 01:00:10
MySQL - 6 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80 24/07/2022 01:00:10
 24/07/2022 00:55:29
MySQL - 6 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 6' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server
Le Serveur 'MySQL - 6' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server 24/07/2022 00:55:29
 18/07/2022 10:30:11
MySQL - 2 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 2' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 2' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io, Port=80 18/07/2022 10:30:11
 18/07/2022 04:05:09
MySQL - 2 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 2' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io, Port=80. Erreur=503 Service Unavailable
Le Serveur 'MySQL - 2' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io, Port=80. Erreur=503 Service Unavailable 18/07/2022 04:05:09
 15/07/2022 11:00:09
MySQL - 6 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80 15/07/2022 11:00:09
 15/07/2022 10:55:27
MySQL - 6 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 6' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server
Le Serveur 'MySQL - 6' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server 15/07/2022 10:55:27
Serveur Message Date Utilisateurs
Aucun événement
Serveur Message Date Utilisateurs
Aucun événement
Serveur Message Date Utilisateurs
Aucun événement