Serveur Message Date
 06/12/2022 21:30:06
Mutualisé - HTTP1 (http://http1.yulpa.io)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80 06/12/2022 21:30:06
 06/12/2022 21:25:25
Mutualisé - HTTP1 (http://http1.yulpa.io)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80. Erreur=Pattern not found.
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80. Erreur=Pattern not found. 06/12/2022 21:25:25
 03/12/2022 18:30:11
MySQL - 4 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql4.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 4' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql4.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 4' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql4.yulpa.io, Port=80 03/12/2022 18:30:11
 03/12/2022 18:20:26
MySQL - 4 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql4.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 4' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql4.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server
Le Serveur 'MySQL - 4' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql4.yulpa.io, Port=80. Erreur=no response from server 03/12/2022 18:20:26
 23/11/2022 09:20:03
yulPa iWal (https://my.yulpa.io:443)
Le Serveur 'yulPa iWal' est OK: IP=https://my.yulpa.io, Port=443
Le Serveur 'yulPa iWal' est OK: IP=https://my.yulpa.io, Port=443 23/11/2022 09:20:03
 23/11/2022 09:15:24
yulPa iWal (https://my.yulpa.io:443)
Le Serveur 'yulPa iWal' est HORS SERVICE: IP=https://my.yulpa.io, Port=443. Erreur=Pattern not found.
Le Serveur 'yulPa iWal' est HORS SERVICE: IP=https://my.yulpa.io, Port=443. Erreur=Pattern not found. 23/11/2022 09:15:24
 15/11/2022 15:30:07
MySQL - 5 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql5.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 5' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql5.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 5' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql5.yulpa.io, Port=80 15/11/2022 15:30:07
 15/11/2022 15:30:07
MySQL - 6 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 6' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql6.yulpa.io, Port=80 15/11/2022 15:30:07
 15/11/2022 15:30:07
MySQL - 7 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 7' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 7' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io, Port=80 15/11/2022 15:30:07
 15/11/2022 15:30:07
MySQL - 2 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 2' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 2' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io, Port=80 15/11/2022 15:30:07
 15/11/2022 15:30:07
MySQL - 1 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql1.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql1.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql1.yulpa.io, Port=80 15/11/2022 15:30:07
 15/11/2022 15:30:07
MySQL - 3 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql3.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 3' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql3.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 3' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql3.yulpa.io, Port=80 15/11/2022 15:30:07
 15/11/2022 15:30:07
MySQL - 4 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql4.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 4' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql4.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'MySQL - 4' est OK: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql4.yulpa.io, Port=80 15/11/2022 15:30:07
 15/11/2022 15:30:06
Mutualisé - HTTPS (https://http1.yulpa.io:443)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTPS' est OK: IP=https://http1.yulpa.io, Port=443
Le Serveur 'Mutualisé - HTTPS' est OK: IP=https://http1.yulpa.io, Port=443 15/11/2022 15:30:06
 15/11/2022 15:30:04
Mutualisé - HTTP1 (http://http1.yulpa.io)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est OK: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80 15/11/2022 15:30:04
 15/11/2022 15:30:02
Zimbra OSE - Roundc. (https://roundcube.yulpa.io:443)
Le Serveur 'Zimbra OSE - Roundc.' est OK: IP=https://roundcube.yulpa.io, Port=443
Le Serveur 'Zimbra OSE - Roundc.' est OK: IP=https://roundcube.yulpa.io, Port=443 15/11/2022 15:30:02
 15/11/2022 15:25:12
MySQL - 2 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 2' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io, Port=80. Erreur=503 Service Unavailable
Le Serveur 'MySQL - 2' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql2.yulpa.io, Port=80. Erreur=503 Service Unavailable 15/11/2022 15:25:12
 15/11/2022 15:25:12
Mutualisé - HTTPS (https://http1.yulpa.io:443)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTPS' est HORS SERVICE: IP=https://http1.yulpa.io, Port=443. Erreur=503 Service Unavailable
Le Serveur 'Mutualisé - HTTPS' est HORS SERVICE: IP=https://http1.yulpa.io, Port=443. Erreur=503 Service Unavailable 15/11/2022 15:25:12
 15/11/2022 15:25:12
MySQL - 7 (http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io)
Le Serveur 'MySQL - 7' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io, Port=80. Erreur=503 Service Unavailable
Le Serveur 'MySQL - 7' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io/check-sql.php?sqlHost=mysql7.yulpa.io, Port=80. Erreur=503 Service Unavailable 15/11/2022 15:25:12
 15/11/2022 15:25:12
Mutualisé - HTTP1 (http://http1.yulpa.io)
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80. Erreur=503 Service Unavailable
Le Serveur 'Mutualisé - HTTP1' est HORS SERVICE: IP=http://http1.yulpa.io, Port=80. Erreur=503 Service Unavailable 15/11/2022 15:25:12
Serveur Message Date Utilisateurs
Aucun événement
Serveur Message Date Utilisateurs
Aucun événement
Serveur Message Date Utilisateurs
Aucun événement